Randers Jernstøberi A/S

| Metervej 4 • DK-8940 Randers SV • Danmark

Tlf +45 86 42 18 88 | E-mail info@randersjern.dk

Samfundsansvar – Global Compact – Etiske Retningslinjer

ETISKE RETNINGSLINIER for selskaberne i Furnes-Hamjern koncernen
Formål:
De etiske retningslinjer skal sikre at handlinger og kommunikation mellem aktørerne i
værdikæden skal være ærlig, etisk korrekt og lovlig. Retningslinjerne skal sikre værdier
som skaber grundlag for sund forretningsopførsel, samfundsansvar samt gode sunde
relationer internt i koncernens selskaber og med kunder/leverandører.
Generelt:
1. Personlig vinding
Der må ikke gives eller tages imod økonomiske/andre fordele fra personer eller firmaer, som
man kommer i kontakt med på vegne af sit arbejdsforhold.
2. Gaver
Gaver til forretningsforbindelser skal være af moderat værdi, og skal gives til virksomheden.
Undtagelsesvis kan gaver gives til enkeltpersoner ved specielle anledninger.
3. Arrangementer
Arrangementer (både som arrangør og som deltager) skal have et klart og ubestrideligt indhold
af faglighed og skal godkendes af nærmeste leder.
4. Repræsentation
Moderat repræsentation som et led i opbygning af relationer er acceptabelt.
www.randersjern.dk
Specielt ved køb af produkter fra udlandet (import)
5. National lovgivning
National lovgivning skal følges. Det betyder at lovgivningen i det aktuelle land m.h.t.
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, udvikling og miljø skal følges.
6. Tvangsarbejde/slavearbejde (ILO konventionen nr. 29 og 105)
6.1 Der må ikke foregå nogen form for tvangsarbejde, slavearbejde eller ufrivillig arbejde.
6.2 Arbejderne må ikke aflevere depositum eller identitetspapirer til arbejdsgiver, og de skal
være fri til at afslutte arbejdsforholdet med rimelig opsigelse.
7. Børnearbejde (FN konvention om børns rettigheder, ILO konvention nr. 138,182 og 79,
ILO anbefaling nr. 146)
7.1 Børn under 18 år må ikke udføre arbejde som sætter helbredet eller sikkerheden i fare,
heller ikke natarbejde.
7.2 Børn under 15 år (14 år eller 16 år i visse lande) må ikke udføre arbejde som kan være til
skade for deres uddannelse.
7.3 Nyansættelse af børnearbejdere i strid med ovennævnte konventioner er uacceptabelt.
Såfremt børnearbejde allerede foregår skal der arbejdes for at snarlig afslutning af dette. Der
skal samtidig tages skridt til at barnet får mulighed for et eksistensgrundlag og uddannelse,
indtil barnet ikke længere er i den skolepligtige alder.
8. Brutale handlinger
Fysisk mishandling, afstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling skal være forbudt.
Det samme gælder seksuelt eller andet misbrug, samt andre former for ydmygelser.
9. Sundhed, miljø og sikkerhed (ILO konvention nr. 155 og anbefaling nr. 164)
9.1 Der skal arbejdes for at skaffe arbejderne et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Nødvendige
tiltag skal iværksættes for at forhindre og minimere ulykker og skader på helbredet som følge af
eller relateret til forhold på arbejdspladsen.
9.2 Arbejderne skal have jævnlig og dokumenteret oplæring i sundhed og sikkerhed.
Sundheds- og sikkerhedsoplæring skal gentages for nyansatte.
9.3 Arbejderne skal have adgang til rene sanitærfaciliteter og rent drikkevand. Hvis relevant
skal arbejdsgiver også sørge for adgang til faciliteter for sundhedsmæssig opbevaring af mad.
9.4 Hvis arbejdsgiver stiller logi til rådighed, skal dette være rent, sikkert og tilstrækkeligt
ventilleret og med adgang til rene sanitære faciliteter og rent drikkevand.
10. Løn (ILO konvention nr. 131)
10.1 Løn til arbejderne skal være i tråd med nationale mindstelønsbestemmelser eller
industriens standard og altid tilstrækkeligt til at dække grundliggende behov.
10.2 Lønforhold og udbetaling af løn skal være skriftligt fastsat før arbejdet påbegyndes.
Aftalen skal være forståelig for arbejderen.
10.3 Træk i lønnen som disciplinærstraf kan ikke tillades.
11. Arbejdstid (ILO konvention nr. 1 og 14)
11.1 Arbejdstiden skal være i tråd med nationale love eller industriens standard og ikke
overstige arbejdstid i overensstemmelse med de internationale konventioner. Det anbefales at
arbejdstid ikke overstiger 48 timer pr. uge (8 timer pr. dag)
11.2 Arbejderne skal have mindst 1 fridag pr. uge
11.3 Overtid skal være begrænset. Det anbefales maks. 12 timer pr. uge
11.4 Arbejderne skal altid have overtidstillæg, min. i tråd med gældende love.
12. Regulære ansættelser
12.1 Forpligtigelser over arbejderne, i tråd med internationale konventioner og/eller nationale
love og regler om regulær ansættelser må ikke omgås.
12.2 Alle arbejdere har krav på en arbejdskontrakt på et sprog, som de forstår.

GLOBAL COMPACT PRINCIPLES